Algemene voorwaarden MG Tromp ICT Service

Onder "opdrachtgever of koper (hierna te noemen: opdrachtgever)" wordt in de navolgende algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan de opdrachtnemer, hierna te noemen MG Tromp ICT Service.
Deze voorwaarden zijn op alle met/door MG Tromp ICT Service gesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop- en dergelijke voorwaarden van afnemers of opdrachtgevers binden MG Tromp ICT Service slechts voor zover zij niet afwijken van deze voorwaarden.

 

Artikel 1

Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat MG Tromp ICT Service het recht heeft binnen redelijke tijd de opdracht op te zeggen, zonder daardoor tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 2

MG Tromp ICT Service is gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Indien MG Tromp ICT Service zulks verantwoord acht, houdt zij rekening met de aanwijzingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 3

MG Tromp ICT Service heeft het recht een opdracht door een derde te laten uitvoeren, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

 

Artikel 4

-1 MG Tromp ICT Service heeft het recht de termijn waarbinnen de opdracht door haar zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen indien op geen enkele wijze kenbaar is gemaakt, noch op geen enkele wijze is gebleken, welke de afleveringsdatum van de opdracht is.
-2 Door een tussentijdse termijnwijziging van de opdracht wordt de datum van aflevering door MG Tromp ICT Service naar redelijkheid vastgesteld.

 

Artikel 5

MG Tromp ICT Service kan rechten doen gelden op alle door haar gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6

MG Tromp ICT Service houdt diegene die de opdracht geeft, daartoe bevoegd.
Alle toezeggingen - mondeling zowel als schriftelijk - gedaan door vertegenwoordigers van MG Tromp ICT Service binden MG Tromp ICT Service slechts, indien zij schriftelijk door MG Tromp ICT Service zijn bevestigd. Worden door opdrachtgever zaken besteld, zonder dat een prijs wordt afgesproken, dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op dat tijdstip geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder bekende prijzen.

 

Artikel 7

Indien de uitvoering van de opdracht correcties behoeft, dient MG Tromp ICT Service te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld deze correcties aan te brengen.

 

Artikel 8

-1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is hetgeen door MG Tromp ICT Service in rekening is gebracht opeisbaar na verloop van dertig dagen na factuurdatum.
-2 De opdrachtgever is, zonder enige ingebrekestelling, terstond in verzuim op het moment dat de vordering opeisbaar is en de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
-3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, heeft MG Tromp ICT Service het recht de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over het gehele verschuldigde bedrag alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten. Dit laatste met een minimum van 500 Euro.
-4 Tegen de factuur van MG Tromp ICT Service is slechts binnen vijf dagen na de factuurdatum te reclameren.
-5 Betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking.
-6 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen, voortvloeiende uit de met MG Tromp ICT Service gesloten overeenkomsten, zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van MG Tromp ICT Service beslissend.

 

Artikel 9

-1 Behoudens in het geval dat MG Tromp ICT Service een ernstig en aantoonbaar verwijt treft, is zij nimmer aansprakelijk te stellen voor:
a. eventuele door de opdrachtgever geleden (gevolg)schade, direct of indirect, hoe dan ook betiteld, ter zake van beschadiging, vernietiging en/of verlies van bij MG Tromp ICT Service of opdrachtgever aanwezige zaken/materialen, gegevens/documenten in welke vorm dan ook, welke toebehoren aan de opdrachtgever;
b. eventuele door de opdrachtgever geleden (gevolg)schade, direct of indirect, hoe dan ook betiteld, ter zake van schade voortvloeiend uit verzending en/of vervoer, op welke wijze dan ook, van zaken/materialen, gegevens/documenten, hoe dan ook genaamd en die welke het gevolg is van daden of nalatigheid van fouten of verzuimen, door personen in dienst van of aangesteld door MG Tromp ICT Service of door welke
andere omstandigheid ook veroorzaakt, dan wel niet werkende of falende apparatuur of software.
-2 Door MG Tromp ICT Service geleverde, door haar elders gekochte zaken of onderdelen daarvan, zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die, welke MG Tromp ICT Service van de betreffende leveranciers heeft bedongen, met een maximum termijn van twee jaar na datum factuur. Indien de opdrachtgever gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde heeft verricht of door anderen laat
verrichten, of indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De opdrachtgever kan zijn verplichting tot betaling niet weigeren of opschorten op grond van het feit dat MG Tromp ICT Service haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen. De voldoening van bovenomschreven garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding.
-3 Iedere stillegging van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel een deel van het
bedrijf, hoe dan ook ontstaan, die op welke wijze dan ook, de uitvoering van de door MG Tromp ICT Service uit te voeren opdracht belemmert dan wel onmogelijk maakt, is voor risico van de opdrachtgever.
-4 In het geval dat MG Tromp ICT Service een ernstig en aantoonbaar verwijt treft ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, kan ten hoogste aanspraak worden
gemaakt op vergoeding van de door de opdrachtgever aanwijsbaar geleden schade, zulks met een maximum van EUR 10.000.
-5 Indien de opdrachtgever ten gevolge van te late aflevering schade lijdt, is
hij slechts gerechtigd tot vergoeding van de aanwijsbaar geleden (gevolg)schade, zulks met een maximum van EUR 500.
-6 MG Tromp ICT Service is niet gehouden tot vergoeding van schade indien de late aflevering het gevolg is van subjectieve overmacht, waaronder in ieder geval ziekte of overlijden van de met de opdracht belaste persoon of personen is begrepen.
-7 MG Tromp ICT Service is niet gehouden aan een door de opdrachtgever opgenomen clausule, kennelijk strekkende MG Tromp ICT Service te verplichten tot betaling van een boete; onder welke benaming of vorm dan ook.
-8 MG Tromp ICT Service heeft recht op het overeengekomen bedrag of het bedrag dat redelijkerwijs bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn, indien de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken ten gevolge van redenen die MG Tromp ICT Service niet kunnen worden toegerekend.
-9 De opdrachtgever vrijwaart MG Tromp ICT Service en haar medewerker(s) voor aanspraken
van derden.

 

Artikel 10

Het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van drie maanden na aflevering van de opdracht.

 

Artikel 11

-1 De overeenkomst eindigt op het moment dat de opdracht op de afgesproken wijze volbracht is en indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke mocht voortvloeien uit de met MG Tromp ICT Service gesloten overeenkomst.
-2 Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, tot liquidatie van zijn zaken overgaat of indien zijn zaken geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, heeft MG Tromp ICT Service het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist en zonder dat schriftelijk tussenkomst is vereist. MG Tromp ICT Service is eveneens gerechtigd de overgedragen doch niet, of niet geheel betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van MG Tromp ICT Service op vergoeding van kosten, schade en rente.
-3 Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven de zaken, materialen, gegevens en documenten het onvervreemdbaar eigendom van MG Tromp ICT Service, zodat deze niet mogen worden verkocht, verpand of onder welke titel dan ook aan derden in
eigendom of gebruik mogen worden gegeven.

 

Artikel 12

-1 De opdrachtgever die de overeenkomst tussentijds doet beëindigen, is gehouden de door de tussentijdse beëindiging gederfde winst, alsmede alle kosten die direct dan wel indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst tot op het moment van beëindiging, te vergoeden, behoudens het geval waarin de reden voor tussentijdse beëindiging aan MG Tromp ICT Service is te wijten.
-2 Iedere tussentijdse opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 13

Iedere aanvulling en/of wijziging na het verstrekken van de opdracht wordt als afzonderlijke opdracht beschouwd.

 

Artikel 14

-1 Offertes en aanbiedingen zijn voor MG Tromp ICT Service vrijblijvend, ook ten aanzien van daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden.
-2 Indien drie maanden na het verstrijken van een offerte de opdracht is uitgebleven, kunnen alle kosten welke direct of indirect uit de offerte zijn voortgevloeid, door MG Tromp ICT Service in rekening worden gebracht.
-3 In de overeengekomen prijs van aangenomen werk is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd) herstel van welke aard dan ook aan de apparatuur, noch de kosten van aansluitingen of de infrastructuur of het elektriciteitsnet. In alle gevallen is het werk beperkt tot hetgeen bij overeenkomst is omschreven.
-4 Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij in opdracht van opdrachtgever,
hetzij als gevolg van wijzigingen in de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, waardoor meerdere kosten ontstaan, worden beschouwd als meerwerk en indien er minder kosten ontstaan als minderwerk. Meer – en minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom.
-5 De opdrachtgever dient het overeengekomene onmiddellijk na terbeschikkingstelling af te nemen. Bij niet-afname draagt de opdrachtgever terstond het risico. Na sommatie tot afhalen wordt bewaarloon in rekening gebracht.

 

Artikel 15

Tenzij anders vermeld, zijn prijzen van MG Tromp ICT Service:
- gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen;
- gebaseerd op levering af bedrijf MG Tromp ICT Service;
- exclusief installatie, inbedrijfstelling en/of demonstraties;
- exclusief de ontwikkeling van standaard/speciale software/programmatuurpakketten;
- exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen;
- exclusief de kosten van verpakkingen, vervoer en verzekeringen.
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van zaken of diensten mede bepalen, een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is MG Tromp ICT Service gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Emballage kan niet worden geretourneerd. Indien door MG Tromp ICT Service statiegeld op emballage wordt bedongen en/of wettelijke voorschriften MG Tromp ICT Service verplichten de emballage terug te nemen, dan geschiedt dit op kosten van de opdrachtgever.

 

Artikel 16

Op iedere overeenkomst met MG Tromp ICT Service, waar dan ook uit voortvloeiend, is het
Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 17

Eventuele geschillen welke ter zake van de opdracht en de uitvoering daarvan tussen de opdrachtgever en MG Tromp ICT Service mochten ontstaan, dan wel uit deze algemene voorwaarden mochten voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

 

Artikel 18

Nietigheid of vernietiging van een dezer bepalingen tast de werking van de overige bepalingen niet aan.